zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.


Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 857) nie obejmuje art. 50-61. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:25:23) Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604
54
WDU19970980604
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii

obowiązujący
2021-11-16
2021-09-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

obowiązujący
2020-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii

obowiązujący
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

obowiązujący
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach

obowiązujący
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych

obowiązujący
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

obowiązujący
2003-02-14
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20190000587

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2018 r.

na dzie? 2019-11-25 05:28:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000451

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.

na dzie? 2019-11-25 05:35:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000016

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.

na dzie? 2020-01-08 14:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000017

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.

na dzie? 2020-01-08 14:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000429

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.

na dzie? 2020-01-08 14:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budo
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych.

uznany za uchylony
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-08-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzorów urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne.

uznany za uchylony
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
2001-05-31

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1997 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.

uznany za uchylony
1997-11-14
1997-11-14
---- -- --
2006-03-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1997 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii.

uchylony
1997-10-13
1997-10-13
---- -- --
2006-03-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii

obowiązujący
2021-11-16
2021-09-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

obowiązujący
2020-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii

obowiązujący
2006-03-02
2006-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

obowiązujący
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach

obowiązujący
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych

obowiązujący
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną

obowiązujący
2003-02-14
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych.

uznany za uchylony
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-08-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzorów urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne.

uznany za uchylony
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
2001-05-31

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1997 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.

uznany za uchylony
1997-11-14
1997-11-14
---- -- --
2006-03-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1997 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii.

uchylony
1997-10-13
1997-10-13
---- -- --
2006-03-02

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu