Rejestr stosowanych norm

Wersja prezentacyjna Norm wycofanych: 56740 \ norm aktualnych: 31662 (364)
Logowanie
email:
has³o:
Segreguj normy według: > Najnowsze > ICS > Komitety > Sektory
Normy systemów zarządzania | Serwis prawny
przeszukaj "Ekoinfonet"
Dziedzina

kategorie norm w grupie 75

1
Amoniak ciekły syntetyczny 3
Analiza elementarna paliw stałych 2
Analiza gazu 3
Analiza techniczna i elementarna paliw stałych 1
Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego 7
Analiza techniczna paliw stałych 1
Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe 173
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza - Część 1: Metoda RTFOT 1
Asfalty i produkty asfaltowe 26
¦rodki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) 1
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 3
Badanie paliw stałych i ciekłych 3
Badanie smarów 1
Badanie środków smarowych 1
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1
Biomass gasification 1
Biooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysłowych kotłów grzewczych 1
Biopaliwa stałe 1
Biopaliwa stałe 88
Brykiet z węgla kamiennego 2
Brykiety torfowe 2
Brykiety z węgla brunatnego 1
Butle do gazów 2
Ciecze hydrauliczne 1
Ciecze hydrauliczne stosowane w systemach maszyn i urządzeń górniczych 2
Ciecze robocze 2
Ciekłe produkty naftowe 5
Ciekłe produkty naftowe i gazy 2
Ciekłe przetwory naftowe 78
Ciekłe węglowodory 4
Czerpaki górnicze 2
Części gumowe i gumowo-metalowe do pomp płuczkowych 1
Drogi samochodowe 1
Dwutlenek siarki ciekły techniczny 1
Dwutlenek węgla skroplony 1
Dwutlenek węgla techniczny skroplony 1
Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 8
Etanol jako komponent benzyn 26
Etanol jako komponent benzyn silnikowych 1
Etanol jako komponent benzyny 3
Etanol jako komponent benzyny silnikowej 17
Etanol jako komponent do produkcji benzyny 1
Farby i lakiery 2
Gaz miejski 2
Gaz ziemny 121
Gaz ziemny dostarczany do gazociągów dalekosiężnych 1
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego 1
Gazociągi i instalacje gazownicze 6
Gazownictwo 5
Gazy techniczne 6
Homogeniczne i złożone stałe paliwa rakietowe 1
Hydrauliczne systemy przenoszenia energii 2
Infrastruktura gazowa 19
Instalacja i armatura do ciekłego gazu ziemnego 3
Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) 1
Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego 4
Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego (LNG) 1
Instalacje i urządzenia dla skroplonego gazu ziemnego 4
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego 12
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego LNG 1
Instalacje i wyposażenie do ciekłego gazu ziemnego (LNG) 1
Instalacje i wyposażenie do skroplonego gazu ziemnego 1
Karbonizaty węglowe 1
Klasyfikacja koks z węgla kamiennego 1
Klasyfikacja koksu z węgla kamiennego 1
Kleje do metali 1
Koks formowany odlewniczy 1
Koks generatorowy 2
Koks i półkoks z węgla kamiennego 15
Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego 8
Koks karbidowy 2
Koks odlewniczy 2
Koks opałowy 3
Koks wielkopiecowy 2
Koks z węgla kamiennego 40
Koks z węgla kamiennego (nominalna wielkość ziarna większa niż 20 mm) 1
Koks z węgla kamiennego i brunatnego 2
Koksik 1
Koksownictwo 1
Kolejnictwo 12
Kontenery morskie i towarzyszące zestawy dźwigowe 3
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii 2
Kurki kulowe metalowe dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i pokrewnych 2
Lepiszcza asfaltowe 1
Lepiszcza i produkty podobne otrzymywane ze smoły węglowej i paku 1
Liny stalowe ogólnego przeznaczenia 1
Liny stalowe wiertnicze 1
Liny stalowe wiertnicze S8x19+Ao 1
Liny stalowe wiertnicze S8x19+At (7x7) 1
Liny stalowe wiertnicze W-S8x31+Ao 1
Liny stalowe wiertnicze W-S8x31+At (WS6x31+Ao) 1
Lotnictwo i kosmonautyka 5
Magazynowanie węgla 1
Materiały porowate i proszkowe 1
Meble i sprzęty przedszkolne 2
Meble szkolne i przedszkolne 1
Metody badań homogenicznych i heterogenicznych stałych paliw rakietowych 1
Mineralne oleje smarowe 1
Minimalne wymagania dotyczące treści instrukcji obsługi instalacji zasilania pojazdów samochodowych skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) 1
Minimalne wymagania dotyczące treści podręcznika użytkownika instalacji zasilania pojazdów samochodowych skroplonymi gazami węglowodorowymi LPG 1
Nakrętki napinające sześciokątne 1
Napędy i sterowania hydrauliczne 5
Odlewnictwo 2
Odzyskiwanie par benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliwowych 2
Olej napędowy 2
Oleje do flotacji węgla kamiennego 1
Oleje na bazie smoły węglowej 1
Oleje napędowe 8
Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie 5
Oleje opałowe 2
Opakowania 1
Oznaczanie liczby zmydlenia 1
Oznaczanie liczby zmydlenia i zawartości tłuszczów w olejach 1
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia 1
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par 3
Oznaczanie odporności hydrolitycznej cieczy hydraulicznych 1
Oznaczanie palności/niepalności 1
Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych 1
Oznaczanie temperaturowych granic wybuchowości w cieczach palnych 1
Oznaczanie temperatury zapłonu 12
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia 1
Oznaczanie zapłonu i braku zapłonu 1
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu 2
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu 2
Oznaczanie zawartości ciał stałych w smarach plastycznych (wielkość cząstek powyżej 25 1
Oznaczanie zdolności podtrzymywania palenia się cieczy 1
Paliwa 2
Paliwa do pojazdów samochodowych 87
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Paliwa formowane 7
Paliwa gazowe 15
Paliwa gazowe do dystrybucji w gospodarce komunalnej 1
Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej 1
Paliwa stałe 86
Paliwo wodorowe 1
Petroleum products 2
Płyn do hamulców hydraulicznych samochodowych 1
Płyn do samochodowych hamulców hydraulicznych 1
Płyn etylowy 1
Płyny do hydraulicznych układów hamulcowych samochodów 1
Płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych 1
Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe 1
Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe 2
Pobieranie próbek koksu do analizy chemicznej 1
Pochodne pirolizy węgla 2
Pochodne z pirolizy węgla 12
Podpałka Lofix 1
Podpałka prasowana Lofix 1
Podpałka torfowa 1
Pojazdy drogowe 1
Pompy odśrodkowe dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazowniczego 3
Półbrykiety torfowe 1
Półkoks z węgla kamiennego 4
Półkoks z węgla kamiennego do produkcji koksu formowanego 1
Produkty naftowe 2
Produkty naftowe i inne ciecze 1
Produkty naftowe i smary 2
Produkty węglopochodne 4
Przemysł naftowy 16
Przemysł naftowy i gazowniczy 296
Przemysł naftowy i gazu ziemnego 2
Przemysł naftowy i przetwory naftowe 3
Przemysł naftowy, chemiczny i gazowniczy 4
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy 84
Przemysłowe ciekłe środki smarowe 1
Przemysłowe oleje hartownicze 1
Przemysły naftowy i gazu ziemnego 1
Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego 1
Przetwory naftowe 802
Przetwory naftowe - Paliwa lotnicze lekkie nieetylizowane - Warunki techniczne 1
Przetwory naftowe i inne ciecze 1
Przetwory naftowe i materiały asfaltowe 1
Przetwory naftowe i materiały podobne 1
Przetwory naftowe i oleje przepracowane 3
Przetwory naftowe i oleje zużyte 3
Przetwory naftowe i produkty pochodne 1
Przetwory naftowe i produkty podobne 47
Przetwory naftowe i produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe 3
Przetwory naftowe i smarowe 2
Przetwory naftowe i środki smarowe 15
Przetwory naftowe i węglowodory 1
Przetwory naftowe oleje napędowe do silników okrętowych 1
Przetwory naftowe oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów 2
Przetwory naftowe, tłuszcze i pochodne olejów 1
Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym 1
Przewody do linii napowietrznych 1
Przewody z gumy do zasysania i tłoczenia oleju 3
Przyrządy do badań hydrogeologicznych 1
Pył torfowy odlewniczy 1
Pył węglowy 1
Pzemysł naftowy i gazowniczy 1
Ropa naftowa 11
Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe 3
Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe 6
Ropa naftowa i inne ciecze 1
Ropa naftowa i oleje opałowe 2
Ropa naftowa i produkty pochodne 3
Ropa naftowa i produkty podobne 16
Ropa naftowa i przetwory naftowe 11
Ruchome i stałe platformy morskie 1
Rury stalowe bez szwu wydobywcze normalnośrednicowe 1
Rury stalowe bez szwu wydobywcze, normalnośrednicowe 1
Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie 2
Rury wiertnicze 1
Schematy dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego 2
Schłodzone ciecze węglowodorowe 1
Schłodzone lekkie węglowodorowe ciecze 1
Schłodzone lekkie węglowodory płynne 2
Składowanie koksu 1
Składowanie węgla 3
Składowanie węgla kamiennego i brykietów z węgla kamiennego 2
Skroplone gazy węglowodorowe 18
Skroplone gazy węglowodorowe i lekkie węglowodory 1
Skroplone paliwa gazowe nienaftowe oraz oparte na schłodzonych węglowodorach 1
Smary stosowane w odbiornikach zasilanych gazami palnymi i we współdziałających urządzeniach sterujących z wyłączeniem smarów przeznaczonych do stosowania w procesach technologicznych 1
Smoła surowa i benzol surowy 2
Solid biofuels 4
Solid recovered fuels 3
Splotkowe liny stalowe dla wyciągów kopalnianych 1
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe 3
Sprzęt weirtniczy 5
Stacje paliwowe 12
Stacje tankowania gazu ziemnego 2
Stałe paliwa wtórne 25
Statki i technika morska 2
Surowce dla przemysłu elektrodowego 1
Syntetyczne oleje lotnicze 1
System kodowania kosztów standardowych dla urządzeń do produkcji i przeróbki ropy naftowej i gazu 1
System napełniania instalacji zasilania pojazdów samochodowych o małej i dużej ładowności skroplonymi gazami węglowodorowymi (LPG) 1
System pomiarów dla przetworów naftowych 2
System pomiarów przetworów naftowych 4
Systemy dostaw gazu 5
Systemy dostawy gazu 23
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych 7
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych 9
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci przesyłających gaz 1
Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i komórkowego 1
Środki smarowe 4
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne 1
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) 42
Tablice przeliczeniowe dla przetworów naftowych 2
Techniczny propan i butan 2
Termoplastyczne i giętkie metalowe systemy rurociągów dla podziemnych urządzeń stacji paliwowych 3
Tlen ciekły 2
Tlen ciekły techniczny 1
Trudnopalne ciecze hydrauliczne 2
Turbiny gazowe 2
Tworzywa sztuczne 1
Urządzenia do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe 2
Urządzenia wiertnicze dla przemysłu naftowego i gazowniczego 1
Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne 1
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grila 1
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla 9
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli 4
Uszczelnienia elastomerowe 1
Uszczelnienia z elastomerów 3
Węgiel brunatny 2
Węgiel i koks 1
Węgiel kamienny 3
Węgiel kamienny i brunatny 4
Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego 1
Węgiel kamienny i koks 9
Węże gumowe 5
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego 1
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów 1
Węże i przewody z gumy do asfaltów i bitumów 3
Węże i przewody z gumy do cystern samochodowych dostarczających paliwa 1
Węże i przewody z gumy do dozowania paliw 1
Węże i przewody z gumy do oleju ssawne i tłoczne 1
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) 2
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego, LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) i gazu naturalnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) 1
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwo 2
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwo z wewnętrznym odzyskiwaniem pary 2
Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwa 1
Węże i przewody z gumy przeznaczone do wierceń obrotowych i zastosowań przeciwwibracyjnych 1
Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia ciekłych przetworów naftowych pod niskim ciśnieniem 2
Węże i przewody z tworzyw sztucznych do zasysania i tłoczenia przy niskim ciśnieniu produktów ropopochodnych 1
Węże i przewody z tworzyw sztucznych ssawne i tłoczne niskociśnieniowe do ciekłych przetworów naftowych 1
Węże i przewody z tworzyw termoplastycznych, wielowarstwowe (niewulkanizowane), do przesyłania ciekłych gazów węglowodorowych i skroplonego gazu ziemnego 1
Wiercenia małośrednicowe 5
Wiercenia normalnośrednicowe 3
Wiercenia obrotowe 10
Wiercenia obrotowe małośrednicowe 6
Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe 47
Wiercenia stołowe 9
Wiercenia udarowe 6
Wiercenie obrotowe normalnośrednicowe 1
Wiercenie udarowe 2
Wiertnictwo 34
Wiertnictwo normalnośrednicowe 2
Woski naftowe 2
Woski naftowe i petrolatum 1
Wozy kopalniane 1
Wymagania dotyczące charakterystyk automatycznych systemów kontrolno-pomiarowych w zbiornikach 1
Wymagania dotyczące działania samoczynnych sprawdzianów instalowanych w zbiornikach 1
Wyposażenie i osprzęt do LPG 2
Wyposażenie i osprzęt LPG 1
Wyposażenie wgłębne stosowane w przemyśle naftowym i gazowniczym 1
Zapory stalowe, zawory kulowe i zwrotne o wielkościach DN 100 i mniejszych dla przemysłu naftowego i gazowniczego 1
Zasuwy stalowe z pokrywą przykręcaną dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i pokrewnych 1
Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach równych i mniejszych od DN 100 dla przemysłu naftowego i gazowniczego 1
zawiesia podziemnych punktów pomiarowych 1

100 pozycji 75.080 -

PN-C-96060:2019-03 - wersja polska
Przetwory naftowe
W niniejszej normie określono metodę oznaczania odczynu wyciągu wodnego przetworów naftowych, pozostałości po destylacji i dodatków dwiema procedurami A i B, w zależności od dostępnego wyposażenia laboratorium. Procedura A dotyczy oznaczania z zastosowaniem pehametru, natomiast procedura B dotyczy oznaczania metodą wizualną za pomocą wskaźników barwnych.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadza
link do PKN
Daty 2019-03-12~---- -- --
2019-05-16

PN-EN ISO 2592:2017-10 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia
-Metoda otwartego tygla Clevelanda
W niniejszym dokumencie określono procedurę oznaczania temperatury zapłonu i palenia przetworów naftowych z zastosowaniem aparatu z otwartym tyglem Clevelanda. Ma ona zastosowanie do przetworów naftowych o temperaturze zapłonu w otwartym tyglu między 79 °C a 400 °C, z wyjątkiem olejów napędowych, dla których badanie najczęściej przeprowadza się metodą zamkniętego tygla opisaną w ISO 2719.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 2592:2008 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 2592:2017 [IDT], ISO 2592:2017 [IDT]
link do PKN
Daty 2019-02-13~---- -- --
2019-05-16

PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania za pomocą chromatografii gazowej (GC) węglowodorów nasyconych, olefinowych i aromatycznych w benzynie do silników samochodowych i paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych. Dodatkowo można oznaczać zawartość benzenu, związków tlenowych i całkowitą zawartość tlenu.

UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu terminy

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
status-
zastepujePN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 22854:2016 [IDT], ISO 22854:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-12-06~---- -- --
2019-05-16

PN-EN ISO 2719:2016-08 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Pensky
W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano trzy procedury, A, B i C, wykorzystujące aparat zamkniętego tygla Pensky

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
status-
zastepujePN-EN ISO 2719:2007 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 2719:2016 [IDT], ISO 2719:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-09-11~---- -- --
2019-01-10

PN-EN 14832:2005 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie stabilności oksydacyjnej i korozyjności trudnopalnych cieczy na bazie estrów fosforanowych
W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oceny stabilności oksydacyjnej cieczy hydraulicznych na bazie estrów fosforanowych. Produkty te należą do kategorii HFDR według EN ISO 6743-4 [2] oraz do kategorii TSD, TGD i TCD według ISO 6743-5 [3]. Ilość wydzielonego podczas badania kwasu i zmiany mas metalowych próbek są wykorzystane do oceny poziomu stabilności oksydacyjnej.

Precyzja metody badań dotyczy zmian liczby kwasowej do 3 mg KOH/g oraz zmian masy do 3 mg na płytkę testową. Zmiana kwasowości jest oznaczana z użyciem jednej z metod badań ISO 6618, ISO 6619 lub ISO 7537. Wyniki z dwóch różnych metod badań niekoniecznie są zgodne, a bezpośrednie porównanie wymaga ostrożności.

UWAGA Niniejsza metoda badań może być również stosowana do innych niewodnych trudnopalnych cieczy, takich jak te, które należą do kategorii HFDU według EN ISO 6743-4 [2].

OSTRZEŻENIE

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN 14832:2005 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-06-28~---- -- --
2018-09-07

PN-EN 14833:2005 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie stabilności hydrolitycznej trudnopalnych cieczy na bazie estrów fosforanowych
W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania stabilności hydrolitycznej trudnopalnych cieczy hydraulicznych na bazie estrów fosforanowych. Ciecze te należą do kategorii HFDR według EN ISO 6743-4 [2] oraz kategorii TSD, TGD i TCD według ISO 6743-5 [3].

W wyniku hydrolizy powstaje kwas, którego oznaczanie przeprowadza się z użyciem jednej z metod badań ISO 6618, ISO 6619 lub ISO 7537. Wyniki z dwóch różnych metod badań niekoniecznie będą zgodne,
a bezpośrednie porównanie wymaga ostrożności.

Metoda ma zastosowanie do oznaczania stabilności hydrolitycznej do wartości 0,50 mg KOH/g.

UWAGA Niniejsze badanie może być również stosowane do innych niewodnych trudnopalnych cieczy, takich jak te, które należą do kategorii HFDU według EN ISO 6743-4 [2].

OSTRZEŻENIE

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN 14833:2005 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-06-05~---- -- --
2018-09-07

PN-EN ISO 20764:2004 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Przygotowanie próbek analitycznych wysokowrzących cieczy w celu oznaczania zawartości wody
-Metoda przedmuchiwania azotem
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono dwie procedury przygotowywania próbek analitycznych
z przetworów naftowych i produktów podobnych, wrzących w temperaturze powyżej 200 °C, które można następnie wykorzystać do oznaczania całkowitej zawartości wody w zakresie od 3 mg/kg do 1 000 mg/kg. Metoda ma zastosowanie do olejów smarowych świeżych i z eksploatacji, niewodnych cieczy hydraulicznych i wysokowrzących rozpuszczalników. Próbki analityczne wytworzone za pomocą tych procedur są odpowiednie do standardowych oznaczań zawartości wody metodą Karla Fishera, takich jak te opisane w ISO 6296 (patrz pozycja bibliograficzna [1]) oraz ISO 12937 (patrz pozycja bibliograficzna [2]).

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN ISO 20764:2003 [IDT], ISO 20764:2003 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-05-18~---- -- --
2018-09-08

PN-EN ISO 4259-1:2018-01 - wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Precyzja metod pomiaru i wyników
-Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania
W niniejszym dokumencie określono metodologię planowania badania międzylaboratoryjnego (ILS) i obliczania estymatorów precyzji metody badania określonej w badaniu.
W szczególności zawiera ona definicje istotnych terminów statystycznych (Rozdział 3), procedury, które należy zastosować przy planowaniu międzylaboratoryjnego programu badań umożliwiającego wyznaczenie precyzji metody (Rozdział 4), oraz metodę obliczania precyzji na podstawie wyników badania międzylaboratoryjnego (Rozdziały 5 i 6).
Procedury w niniejszym dokumencie opracowano wyłącznie dla przetworów naftowych i produktów podobnych, które są zwykle jednorodne. Jednak procedury opisane w niniejszym dokumencie mogą być również stosowane do innych rodzajów produktów jednorodnych. Przed rozszerzeniem zastosowania niniejszego dokumentu na inne produkty, których jednorodność może budzić wątpliwości, konieczne jest szczegółowe zbadanie jego przydatności.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 4259:2009 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 4259-1:2017 [IDT], ISO 4259-1:2017 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-01-25~---- -- --
2018-07-05

PN-EN ISO 4259-2:2018-01 - wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Precyzja metod pomiaru i wyników
-Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania
W niniejszym dokumencie opisano metodologię stosowania estymatorów precyzji metody badania otrzymanych wg ISO 4259-1.

W szczególności, zawiera ona procedury ustalania granicznych wartości parametrów przyjętych w wymaganiach, w oparciu o precyzję metody badania, gdy parametr jest oznaczany przy użyciu wyspecyfikowanej metody badania, i w sprawdzaniu zgodności z wymaganiami, w przypadkach spornych pomiędzy dostawcą i odbiorcą dotyczących wyników. Inne, zasadnicze zastosowania niniejszej precyzji metody badań są zwięźle opisane, bez załączania procedur.

Procedury w niniejszym dokumencie opracowano wyłącznie dla przetworów naftowych i produktów podobnych, które są zwykle jednorodne. Jednak procedury opisane w niniejszym dokumencie mogą być również stosowane do innych rodzajów produktów jednorodnych. Przed rozszerzeniem zastosowania niniejszego dokumentu na inne produkty, których jednorodność może budzić wątpliwości, konieczne jest szczegółowe zbadanie jego przydatności.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 4259:2009 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 4259-2:2017 [IDT], ISO 4259-2:2017 [IDT]
link do PKN
Daty 2018-01-24~---- -- --
2018-07-20

PN-EN ISO 2592:2017-10 - wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia
-Metoda otwartego tygla Clevelanda
W niniejszym dokumencie określono procedurę oznaczania temperatury zapłonu i palenia przetworów naftowych z zastosowaniem aparatu z otwartym tyglem Clevelanda. Ma ona zastosowanie do przetworów naftowych o temperaturze zapłonu w otwartym tyglu między 79 °C i 400

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 2592:2008 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 2592:2017 [IDT], ISO 2592:2017 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-10-26~---- -- --
2018-02-06

PN-EN 12916:2016-03 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach
-Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania zawartości węglowodorów aromatycznych, jednopierścieniowych, dwupierścieniowych oraz trój- i więcej pierścieniowych w olejach napędowych, które mogą zawierać do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i destylaty naftowe
o temperaturze wrzenia z zakresu od 150 °C do 400 °C. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oblicza się jako sumę węglowodorów aromatycznych dwu- oraz trój- i więcej pierścieniowych, a całkowitą zawartość związków aromatycznych oblicza się jako sumę zawartości poszczególnych grup węglowodorów aromatycznych.

Związki zawierające siarkę, azot i tlen mogą przeszkadzać w oznaczaniu; alkeny z jednym wiązaniem podwójnym nie przeszkadzają, lecz jeśli występują sprzężone alkadieny i polieny mogą zakłócać wyniki oznaczania.

Parametry precyzji niniejszej metody badania wyznaczono zarówno dla olejów napędowych zawierających jak i niezawierających FAME jako komponentu mieszaniny, w których zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych mieściła się w przedziale od 6 % (m/m) do 30 % (m/m), dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych od 1 % (m/m) do 10 % (m/m), trój- i więcej pierścieniowych od 0 % (m/m) do 2 % (m/m), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych od 1 % (m/m) do 12 % (m/m), a całkowita zawartość związków aromatycznych mieściła się w przedziale od 7 % (m/m) do 42 % (m/m).

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, symbole

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 12916:2008 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN 12916:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-10-05~---- -- --
2018-02-06

PN-EN ISO 3679:2015-04 - wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu
-Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedury badania temperatury zapłonu, w przedziale temperatur od

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
87.040 Farby i lakiery
status-
zastepujePN-EN ISO 3679:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 3680:2008 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 3679:2015 [IDT], ISO 3679:2015 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-09-06~---- -- --
2018-02-06

PN-ISO 15597:2017-09 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie zawartości chloru i bromu
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania zawartości chloru i bromu w ciekłych przetworach naftowych, olejach i cieczach syntetycznych oraz dodatkach do przetworów naftowych (w tym w olejach z eksploatacji), rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych o niewielkiej lub dokładnie znanej zawartości chloru/bromu. Metoda ma zastosowanie dla przetworów lub dodatków o zawartości chloru w zakresie od 0,000 5 % (m/m) do 0,100 0% (m/m) oraz zawartości bromu w zakresie od 0,001 0 % (m/m) do 0,100 0% (m/m). Inne pierwiastki na ogół nie interferują, jednak ołów może interferować przy zawartości powyżej 0,150 0 % (m/m) (patrz Uwaga 2).

UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej symbol

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 15597:2001 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-09-06~---- -- --
2018-02-05

PN-C-04361:2017-02 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości ciał stałych obcych
-Metoda ekstrakcyjna
W niniejszej normie określono metodę oznaczania zawartości ciał stałych obcych w przetworach naftowych, przez ekstrakcję toluenem. Najmniejsza oznaczalna zawartość ciał stałych obcych wynosi 0,005 % (ułamek masowy), z tym, że precyzja metody została wyznaczona w zakresie od 0,005 % (ułamek masowy) do 0,20 % (ułamek masowy). Niniejsza norma nie ma zastosowania do smarów stałych, w skład których wchodzą mydła kwasów tłuszczowych lub żywicznych.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadza
link do PKN
Daty 2017-02-16~---- -- --
2018-02-06

PN-EN ISO 20844:2015-10 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie odporności na ścinanie olejów zawierających polimery z wykorzystaniem rozpylacza wtryskiwacza silnika Diesla
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oceny odporności na naprężenia ścinające działające na oleje mineralne, oleje syntetyczne i inne ciecze zawierające polimery, podczas przepływu przez określony rozpylacz wtryskiwacza silnika Diesla. Odporność na ścinanie mierzona jest zmianą lepkości cieczy podczas badania spowodowaną rozkładem polimerów pod wpływem działających naprężeń. W warunkach normalnych niniejsza Norma Międzynarodowa jest stosowana dla cieczy hydraulicznych kategorii HR i HV, jak zdefiniowano w ISO 6743-4[1] i określono w ISO 11158[2], ale może być także stosowana dla trudnopalnych cieczy hydraulicznych, kategorii HFA, HFB, HFC i HFD, w zmienionych warunkach, jak określono w ISO 12922[3].

Formalnie nie ustalono korelacji między spadkiem lepkości lub brakiem spadku lepkości występującym podczas procedury opisanej w niniejszej Normie Międzynarodowej a spadkiem lepkości olejów i cieczy
w trakcie ich właściwej eksploatacji. Jednakże ocenę trwałości polimerów przeprowadza się w znormalizowanych warunkach minimalnych naprężeń termicznych i tlenowych. Jest to powszechnie stosowane przez producentów cieczy i dodatków oraz przez użytkowników jako sposób oceny istniejących i potencjalnych formulacji.

UWAGA Zmiany właściwości innych niż lepkość są określone w innych specyfikacjach, nie są uwzględnione w procedurach określonych w niniejszej Normie Międzynarodowej.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 20844:2009 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 20844:2015 [IDT], EN ISO 20844:2015 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-02-14~---- -- --
2018-02-06

PN-EN 15199-4:2015-10 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej
-Część 4: Lekkie frakcje z ropy naftowej
W niniejszej Normie Europejskiej opisano procedurę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia przetworów naftowych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Niniejsza Norma Europejska jest stosowana do stabilizowanej ropy naftowej, w celu wyznaczenia rozkładu temperatur wrzenia i odzysku, do n-nonanu włącznie. Stabilizowana ropa naftowa jest zdefiniowana jako ropa o ciśnieniu par wg Reida równym 82,7 kPa lub mniejszym, wyznaczonym
wg IP 481 [3].

UWAGA W niniejszej Normie Europejskiej symbole

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN 15199-4:2015 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-02-10~---- -- --
2018-02-06

PN-EN ISO 10370:2014-12 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie pozostałości po koksowaniu
-Metoda mikro
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania pozostałości po koksowaniu, w zakresie od 0,10 % (m/m) do 30,0 % (m/m), jako części pozostałej po odparowywaniu i rozkładzie termicznym przetworów naftowych w określonych warunkach.

UWAGA 1 Wartość pozostałości po koksowaniu umożliwia przybliżoną ocenę tendencji przetworów naftowych do tworzenia węglistych osadów, w podobnych warunkach rozkładu i może być przydatna w ocenie względnej tendencji koksotwórczej produktów tej samej klasy. W takim przypadku zaleca się rozwagę podczas interpretacji wyników.

W przypadku przetworów, z których uzyskana pozostałość jest większa niż 0,10 % (m/m), wyniki badania są równoważne z wynikami pozostałości po koksowaniu uzyskanymi metodą Conradsona (patrz ISO 6615[1]) w zakresie od 0,10 % (m/m) do 25,0 % (m/m) (szczegóły, patrz Załącznik A).

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się również do przetworów naftowych, składających się głównie z destylatu, dla których można uzyskać pozostałość po koksowaniu mniejszą niż 0,10 % (m/m). Dla takich produktów, przed wykonaniem analizy, przygotowuje się 10 % (V/V) pozostałość po destylacji, zgodnie z procedurą opisaną w 7.3.1 i 7.3.2.

Zarówno składniki popiołotwórcze, określone w ISO 6245[2] jak i nielotne dodatki obecne w próbce, powiększają ilość pozostałości po koksowaniu i są uwzględniane w podawanej wartości całkowitej.

UWAGA 2 Obecność azotanów organicznych w niektórych paliwach destylatowych przyczynia się do uzyskania zawyżonych wartości pozostałości po koksowaniu. Obecność azotanu alkilu w paliwie może być oznaczana według
ISO 13759.[3]

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 10370:1999 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 10370:2014 [IDT], ISO 10370:2014 [IDT]
link do PKN
Daty 2017-02-01~---- -- --
2018-02-05

PN-EN ISO 3924:2016-10 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia
-Metoda chromatografii gazowej
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia przetworów naftowych. Metoda jest ma zastosowanie do przetworów naftowych i frakcji o temperaturze końca wrzenia 538 °C lub niższej pod ciśnieniem atmosferycznym, jak to określono w niniejszej Normie Międzynarodowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do próbek benzyny lub komponentów benzynowych. Obszar stosowania metody jest ograniczony do próbek o zakresie wrzenia większym niż 55 °C i charakteryzujących się wystarczająco niską prężnością par, aby umożliwić pobranie próbek w temperaturze otoczenia.

Metoda może być stosowana z powodzeniem do próbek zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do 10 % (V/V).

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej, symbole

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 3924:2011 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 3924:2016 [IDT], EN ISO 3924:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2016-10-25~---- -- --
0000-00-00

PN-EN ISO 3924:2016-10 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia
-Metoda chromatografii gazowej
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia przetworów naftowych. Metoda jest ma zastosowanie do przetworów naftowych i frakcji o temperaturze końca wrzenia 538 °C lub niższej pod ciśnieniem atmosferycznym, jak to określono w niniejszej Normie Międzynarodowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do próbek benzyny lub komponentów benzynowych. Obszar stosowania metody jest ograniczony do próbek o zakresie wrzenia większym niż 55 °C i charakteryzujących się wystarczająco niską prężnością par, aby umożliwić pobranie próbek w temperaturze otoczenia.

Metoda może być stosowana z powodzeniem do próbek zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do 10 % (V/V).

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej, symbole

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 3924:2011 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 3924:2016 [IDT], EN ISO 3924:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2016-10-25~---- -- --
2018-01-13

PN-EN ISO 2719:2016-08 - wersja angielska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Pensky
W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano trzy procedury A, B i C wykorzystujące aparat zamkniętego tygla Pensky

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
status-
zastepujePN-EN ISO 2719:2007 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2719:2016 [IDT], EN ISO 2719:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2016-08-23~---- -- --
2017-12-24

PN-ISO 5275:2016-07 - wersja polska
Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe
-Wykrywanie tioli i innych związków siarki
-Test Doctora
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedurę (test Doctora) wykrywania tioli (merkaptanów), siarkowodoru i siarki elementarnej w rozpuszczalnikach węglowodorowych oraz w surowcach i produktach z destylatów naftowych. Procedury wstępne wykrywają także obecność nadtlenków i substancji fenolowych, które obecne w ilościach większych niż śladowe powodują, że nie można zastosować niniejszej Normy Międzynarodowej. Disiarczek węgla, jeżeli występuje we względnie wysokich stężeniach [ponad 0,4 % (m/m) siarki], także zakłóca interpretację badania, gdyż jest przyczyną zaciemnienia warstwy wodnej.

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej symbol

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
71.080.15 Węglowodory aromatyczne
status-
zastepujePN-C-04135:1993 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 5275:2003 [IDT]
link do PKN
Daty 2016-07-18~---- -- --
2017-12-31

PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
Niniejsza norma międzynarodowa określa metodę oznaczania za pomocą chromatografii gazowej (GC) węglowodorów nasyconych, olefinowych i aromatycznych w benzynie do silników samochodowych i paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych. Dodatkowo można oznaczać zawartość benzenu, związków tlenowych i całkowitą zawartość tlenu.

UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu terminy

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
status-
zastepujePN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja polska, PN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaISO 22854:2016 [IDT], EN ISO 22854:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2016-05-24~---- -- --
2018-01-14

PN-EN 12916:2016-03 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach
-Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badawczą do oznaczania zawartości węglowodorów aromatycznych, jednopierścieniowych, dwupierścieniowych oraz trój- i więcej pierścieniowych w olejach napędowych, które mogą zawierać do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i destylaty naftowe o temperaturze wrzenia od 150 °C do 400 °C. Zawartość wielopierścieniowych związków aromatycznych oblicza się jako sumę aromatycznych związków dwu- oraz trój- i więcej pierścieniowych, a całkowitą zawartość związków aromatycznych oblicza się jako sumę zawartości poszczególnych grup węglowodorów.

Związki zawierające siarkę, azot i tlen mogą przeszkadzać w oznaczaniu; alkeny z jednym wiązaniem podwójnym nie przeszkadzają, lecz obecność sprzężonych alkadienów i polienów może zakłócać wyniki oznaczania.

Parametry precyzji niniejszej metody badawczej wyznaczono zarówno dla olejów napędowych zawierających jak i niezawierających FAME jako komponentu mieszaniny, w których zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych mieściła się w przedziale od 6 % (m/m) do 30 % (m/m), dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych od 1 % (m/m) do 10 % (m/m), trój- i więcej pierścieniowych od 0 % (m/m) do 2 % (m/m), aromatycznych związków wielopierścieniowych od 1 % (m/m) do 12 % (m/m), a całkowita zawartość związków aromatycznych mieściła się w przedziale od 7 % (m/m) do 42 % (m/m).

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, terminy

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 12916:2008 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN 12916:2016 [IDT]
link do PKN
Daty 2016-03-23~---- -- --
2017-12-24

PN-EN 15199-4:2015-10 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej
-Część 4: Lekkie frakcje z ropy naftowej
W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia produktów naftowych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej z zastosowaniem detekcji promieniowo-jonizacyjnej. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do analizy stabilizowanych rop naftowych pod kątem zakresu temperatur wrzenia oraz odzysku węglowodorów do n-nonanu włącznie. Stabilizowana ropa naftowa odznacza się Prężnością Par Reida równą lub mniejszą od 82,7 kPa, oznaczaną wg IP 481[3].

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, terminy

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN 15199-4:2015 [IDT]
link do PKN
Daty 2015-10-26~---- -- --
2017-12-24

PN-EN ISO 20844:2015-10 - wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie odporności na ścinanie olejów zawierających polimery z zastosowaniem aparatu z końcówką wtryskiwacza diesla
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oceny odporności na siły ścinające działające na oleje mineralne, oleje syntetyczne i inne ciecze zawierające polimery, podczas przepływu przez określoną końcówkę wtryskiwacza diesla. Odporność na ścinanie mierzona jest zmianą lepkości cieczy podczas badania spowodowaną rozkładem polimerów pod wpływem działającej siły. W warunkach normalnych niniejsza Norma Międzynarodowa jest stosowana dla cieczy hydraulicznych kategorii HR i HV, jak zdefiniowano w ISO 6743-4[1] i określono w ISO 11158[2], ale może być także stosowana dla trudnopalnych cieczy hydraulicznych, kategorii HFA, HFB, HFC i HFD, w zmienionych warunkach jak określono w ISO 12922[3].

Formalnie nie ustalono korelacji między spadkiem lepkości lub brakiem spadku lepkości występującym podczas procedury opisanej w niniejszej Normie Międzynarodowej, a spadkiem lepkości olejów i cieczy w trakcie ich eksploatacji. Jednakże zapewnia ona znormalizowane warunki do oceny trwałości polimerów pod minimalnym oddziaływaniem termicznym i tlenowym. Powszechne jest stosowanie przez producentów cieczy i dodatków i przez użytkowników jako sposobu oceny istniejących i potencjalnych formulacji.

UWAGA Zmiany właściwości innych niż lepkość są określone w innych specyfikacjach, ale te nie są objęte procedurami określonymi w niniejszej Normie Międzynarodowej.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 20844:2009 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 20844:2015 [IDT], ISO 20844:2015 [IDT]
link do PKN
Daty 2015-10-16~---- -- --
2018-01-13

PN-EN ISO 14935:2002 - wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie trwałości palenia knota cieczy trudnopalnych
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oceny trwałości palenia przyłożonego
do krawędzi knota z niepalnego materiału zanurzonego w cieczy trudnopalnej. Badanie odnosi się do zachowania się dużej objętości cieczy, które może dostarczyć istotnych informacji na temat jej bezpiecznego transportu i przechowywania. Badanie to nie dotyczy zachowania się cieczy trudnopalnych
w formie rozpylonej; wówczas zaleca się stosowanie ISO 15029. W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono jeden z dwóch podstawowych pomiarów trudnopalności i może ona zostać powołana w przepisach regulujących ich zastosowanie w ramach Raportu Luksemburskiego1). Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do niektórych, zawierających wodę cieczy lub emulsji, które nie przylegają do płyty testowej.

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN ISO 14935:1998 [IDT], ISO 14935:1998 [IDT]
link do PKN
Daty 2015-07-01~---- -- --
2017-12-24

PN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania za pomocą chromatografii gazowej (GC) węglowodorów nasyconych, olefinowych i aromatycznych w benzynie do silników samochodowych i paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych. Dodatkowo można oznaczać zawartość benzenu, związków tlenowych i całkowitą zawartość tlenu.

UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu terminy

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 22854:2012 - wersja polska
zastapionaPN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 22854:2014 [IDT], ISO 22854:2014 [IDT]
link do PKN
Daty 2015-06-15~2016-05-24
2017-12-24

PN-EN ISO 3679:2015-04 - wersja angielska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu
-Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedury badania temperatury zapłonu w zakresie od

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
87.040 Farby i lakiery
status-
zastepujePN-EN ISO 3679:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 3680:2008 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 3679:2015 [IDT], ISO 3679:2015 [IDT]
link do PKN
Daty 2015-04-21~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 10370:2014-12 - wersja angielska
Niniejsza Norma Międzynarodowa określa metodę oznaczania pozostałości po koksowaniu w zakresie od 0,10 %(m/m) do 30,0 %(m/m), powstałej po odparowaniu i rozkładzie termicznym przetworów naftowych w ustalonych warunkach.

UWAGA 1 Wartość pozostałości po koksowaniu stanowi przybliżenie tendencji przetworów naftowych do tworzenia osadów koksowych w podobnych warunkach rozkładu i może być użyteczna w ocenie względnej tendencji do tworzenia koksu w obrębie tej samej klasy produktów. W takim przypadku wyniki należy interpretować rozważnie.

W przypadku produktów, które mogą dawać pozostałość po koksowaniu przekraczającą 0,10 %(m/m), wyniki badania są równoważne wynikom pozostałości po koksowaniu uzyskanym metodą Conradsona (patrz ISO 6615 [1]) w zakresie od 0,10 (m/m) do 25,0 (m/m) (szczegóły patrz Załącznik A).

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie także dla przetworów naftowych, składających się głównie z destylatów, które mogą dawać pozostałość po koksowaniu poniżej 0,10 %(m/m). W przypadku takich przetworów, przed analizą, przygotowywana jest próbka w postaci 10 %(V/V) pozostałości po destylacji według procedury opisanej w 7.3.1 i 7.3.2.

Zarówno składniki tworzące popiół, zdefiniowane w ISO 6245 [2] jak i nielotne dodatki obecne w próbce, sumują się do wartości pozostałości po koksowaniu i są uwzględniane w całkowitej raportowanej wartości.

UWAGA 2 Obecność organicznych azotanów będących składnikiem niektórych paliw destylatowych spowoduje uzyskiwanie nieprawidłowo wysokich wartości pozostałości po koksowaniu. Obecność azotanów alkilowych w paliwie może być wykryta przy użyciu ISO 13759. [3]

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 10370:2014 [IDT], EN ISO 10370:2014 [IDT]
link do PKN
Daty 2014-12-17~---- -- --
0000-00-00

PN-EN ISO 13736:2013-06 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Abla
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania temperatury zapłonu w zamkniętym tyglu dla palnych cieczy posiadających temperaturę zapłonu od

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 13736:2011 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 13736:2013 [IDT], EN ISO 13736:2013 [IDT]
link do PKN
Daty 2014-08-12~---- -- --
2018-01-13

PN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania za pomocą chromatografii gazowej (GC) węglowodorów nasyconych, olefinowych i aromatycznych w benzynie do silników samochodowych i paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych. Dodatkowo można oznaczać zawartość benzenu, związków tlenowych i całkowitą zawartość tlenu.

UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu terminy

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 22854:2012 - wersja polska
zastapionaPN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja angielska
wprowadzaISO 22854:2014 [IDT], EN ISO 22854:2014 [IDT]
link do PKN
Daty 2014-04-28~2016-05-24
2017-12-24

PN-EN ISO 12205:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych
W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę oznaczania naturalnej stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych w warunkach przyspieszonego utleniania. Metody nie stosuje się do paliw zawierających komponenty pozostałościowe lub znaczące ilości składników nie pochodzących z ropy naftowej.
Niniejsza metoda stanowi podstawę oceny stabilności podczas magazynowania, w warunkach niniejszego badania, średnich destylatów paliwowych o temperaturze początku destylacji około 175 °C i temperaturze oddestylowania 90 % (V/V) niższej niż 370 °C.
Niniejsza metoda może nie dać podstawy do określenia zawartości osadów nierozpuszczalnych w paliwie, powstających podczas przechowywania w dowolnym przedziale czasu. Ilość osadów nierozpuszczalnych, powstających w czasie takiego przechowywania, zależy od specyficznych warunków, które są zbyt zmienne, aby ta metoda pozwoliła na dokładne ich określenie.
UWAGA 1 Utlenianie jest procesem chemicznym, powodującym powstawanie osadów nierozpuszczalnych przylegających i osadów nierozpuszczalnych filtrowalnych. Każda substancja, taka jak miedź lub chrom, która przyspiesza utlenianie, może powodować tworzenie się większej ilości osadów nierozpuszczalnych.

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-ISO 12205:1997 - wersja polska, PN-ISO 12205:1997/Ap1:2002 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 12205:1996 [IDT], ISO 12205:1995 [IDT]
link do PKN
Daty 2013-12-20~---- -- --
2017-12-24

PN-EN ISO 9038:2013-08 - wersja angielska
Oznaczanie zdolności podtrzymywania palenia się cieczy
W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono procedurę wytrzymuje/nie wytrzymuje, w temperaturach do 100 °C, w celu określenia, czy produkt ciekły, który mógłby zostać zakwalifikowany jako "palny" na podstawie jego temperatury zapłonu, wykazuje zdolność do podtrzymywania palenia się w temperaturze lub temperaturach ustalonych w odpowiednich przepisach, czy też nie. UWAGA 1 W wielu krajowych i międzynarodowych przepisach ciecze klasyfikuje się na podstawie ich temperatury zapłonu, oznaczonej uznanymi metodami, jako stwarzające zagrożenie z uwagi na ich palność. Niektóre z tych przepisów dopuszczają odstępstwa, jeżeli substancja nie jest zdolna do "podtrzymywania palenia się" w pewnej ustalonej temperaturze lub temperaturach. UWAGA 2 W Zaleceniach Narodów Zjednoczonych dotyczących Transportu Towarów Niebezpiecznych, jak również w Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Znakowaniu Chemikaliów, a także w stosownych przepisach krajowych/EC ustalono do tego badania temperatury 60,5 °C i 75,0 °C. Metoda jest stosowana do farb (łącznie z farbami wodnymi), lakierów, substancji błonotwórczych do farb, rozpuszczalników, ropy naftowej lub innych podobnych produktów oraz klejów, które charakteryzuje temperatura zapłonu. Metoda nie nadaje się do badania powierzchni pomalowanych pod względem oceny ich potencjalnych zagrożeń pożarowych. UWAGA 3 Niniejsza metoda badania może być stosowana w połączeniu z metodą oznaczania temperatury zapłonu, w celu oceny zagrożenia pożarowego stwarzanego przez produkt. UWAGA 4 Szczególna ostrożność wymagana jest przy przeniesieniu wyników badań na dużą skalę (warunki rzeczywiste), ponieważ ciecze w dużych ilościach mogą nie zachowywać się w taki sam sposób jak małe próbki.

SCH, Sektor Chemii
KT 175, Farb i Lakierów
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 9038:2005 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 9038:2013 [IDT], ISO 9038:2013 [IDT]
link do PKN
Daty 2013-08-28~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 13736:2013-06 - wersja angielska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Abla
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania temperatury zapłonu w zamkniętym tyglu dla palnych cieczy posiadających temperaturę zapłonu od

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 13736:2011 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 13736:2013 [IDT], ISO 13736:2013 [IDT]
link do PKN
Daty 2013-06-26~---- -- --
2017-12-30

PN-ISO 3771:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie liczby zasadowej
-Metoda potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono sposób oznaczania zasadowych składników w przetworach naftowych metodą potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowym w kwasie octowym lodowatym. Do składników, które mogą być uważane za zasadowe, zalicza się: organiczne i nieorganiczne zasady, związki aminowe, sole słabych kwasów (np. mydła), sole zasadowe polikwasów oraz sole metali ciężkich. Zakres wartości liczby zasadowej, dla których ustalono wartości precyzji metody, są następujące: nieużywane oleje: liczba zasadowa od 3 do 45; koncentraty dodatków: liczba zasadowa od 5 do 45; oleje zużyte: liczba zasadowa od 3 do 30

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04163:1976 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 3771:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-11-05~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 3405:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano laboratoryjną metodę badania składu frakcyjnego lekkich i średnich destylatów naftowych o temperaturze początku destylacji powyżej 0 °C i temperaturze końca destylacji nie wyższej niż około 400 °C, z użyciem aparatu ręcznego lub automatycznego. Typowe lekkie destylaty to: benzyny silnikowe, benzyny silnikowe zawierające do 10 % (V/V) etanolu i benzyny lotnicze. Typowe średnie destylaty to: paliwa do turbinowych silników lotniczych, nafty, oleje napędowe, oleje napędowe zawierające do 20 % (V/V) FAME, oleje opałowe lekkie i paliwa żeglugowe, które charakteryzują się nieznaczną ilością pozostałości

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 3405:2011 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 3405:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-08-14~---- -- --
2017-12-30

PN-ISO 7624:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe
-Inhibitowane mineralne oleje turbinowe
-Oznaczanie odporności na utlenianie
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania odporności na utlenianie w określonych warunkach nieużywanych inhibitowanych mineralnych olejów turbinowych. Metoda może być stosowana również do innych rodzajów olejów, takich jak oleje hydrauliczne. UWAGA -Niniejsza metoda może być przywoływana w specyfikacjach dla oceny odporności na utlenianie turbinowych środków smarowych w warunkach laboratoryjnych. Zaleca się jednak zauważyć, że korelacja między wynikami pojedynczej metody badań odporności na utlenianie i stabilności oleju w instalacjach przemysłowych, zależy od warunków eksploatacji

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04131:1976 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 7624:1997 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-07-13~---- -- --
0000-00-00

PN-ISO 7624:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe
-Inhibitowane mineralne oleje turbinowe
-Oznaczanie odporności na utlenianie
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania odporności na utlenianie w określonych warunkach nieużywanych inhibitowanych mineralnych olejów turbinowych. Metoda może być stosowana również do innych rodzajów olejów, takich jak oleje hydrauliczne. UWAGA -Niniejsza metoda może być przywoływana w specyfikacjach dla oceny odporności na utlenianie turbinowych środków smarowych w warunkach laboratoryjnych. Zaleca się jednak zauważyć, że korelacja między wynikami pojedynczej metody badań odporności na utlenianie i stabilności oleju w instalacjach przemysłowych, zależy od warunków eksploatacji

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04131:1976 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 7624:1997 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-07-13~---- -- --
2017-12-23

PN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę fluorescencji w nadfiolecie (UV) oznaczania zawartości siarki, w zakresie od 3 mg/kg do 500 mg/kg, w benzynie silnikowej zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu w tym mieszanej z etanolem do zawartości około 10 % (V/V) oraz w olejach napędowych, łącznie z olejami napędowymi zawierającymi do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Inne produkty oraz produkty o innej zawartości siarki mogą być oznaczane niniejszą metodą, lecz brak jest danych odnośnie do precyzji metody dla produktów innych niż paliwa do pojazdów samochodowych oraz dla wyników przekraczających przedział określony w niniejszej Normie Międzynarodowej. Chlorowce mogą zakłócać wyniki oznaczania, jeżeli ich stężenie jest wyższe niż około 3 500 mg/kg. UWAGA 1 Niektóre katalizatory stosowane w procesach rafineryjnych i petrochemicznych mogą być zatruwane, gdy we wsadzie znajdują się śladowe ilości substancji zawierających siarkę. UWAGA 2 Metoda może być stosowana do oznaczania zawartości siarki we wsadach procesowych oraz do kontroli zawartości siarki w odpadach. UWAGA 3 Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej terminy "% (m/m)" i "% (V/V)" są używane do wyrażania, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego. UWAGA 4 Siarczany zawarte w etanolu charakteryzują się innymi współczynnikami konwersji niż organiczne związki siarki obecne w etanolu. Mimo to współczynnik konwersji dla siarczanów jest zbliżony do współczynników konwersji organicznych związków siarki

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
status-
zastepujePN-EN ISO 20846:2011 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 20846:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-06-29~---- -- --
2017-12-23

PN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę rentgenowskiej fluorescencji z dyspersją fali (WDXRF) do oznaczania zawartości siarki w ciekłych, homogenicznych paliwach do pojazdów samochodowych, w zakresie od 5 mg/kg do 500 mg/kg, w których zawartość tlenu nie przekracza 3,7 % (m/m). Zakres ten obejmuje oleje napędowe zawierające do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz benzyny silnikowe zawierające do około 10 % (V/V) etanolu. UWAGA 1 Zawartość siarki wyższą niż 500 mg/kg można oznaczać po rozcieńczeniu próbki, jakkolwiek dla próbek rozcieńczonych precyzja nie została wyznaczona. Produkty, w których zawartość tlenu jest wyższa, wykazują znaczne efekty matrycowe, tak jest w przypadku FAME stosowanego jako biodiesel. Mimo to można analizować FAME, o ile zostaną zastosowane odpowiednie procedury (patrz 4.3 do 7.1). Niniejszą metodą mogą być analizowane inne produkty. Jednak precyzja metody dla tych produktów nie jest ustalona w niniejszej Normie Międzynarodowej. UWAGA 2 W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy "% (m/m)" oraz "% (V/V)" oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy oraz ułamek objętościowy

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.30 Paliwa gazowe
status-
zastepujePN-EN ISO 20884:2011 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaISO 20884:2011 [IDT], EN ISO 20884:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-06-08~---- -- --
2017-12-31

PN-ISO 6615:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie pozostałości po koksowaniu
-Metoda Conradsona
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania ilości pozostałości po koksowaniu w zakresie od 0,01 % (m/m) do 30 % (m/m), pozostałej po odparowaniu i rozkładzie termicznym oleju. Norma ma na celu dostarczenie wskazówek odnośnie do względnej skłonności do koksowania. Metoda jest przeznaczona głównie dla stosunkowo mało lotnych przetworów naftowych, które ulegają częściowemu rozkładowi podczas destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym. Przetwory naftowe, zawierające składniki popiołowe oznaczane metodą ISO 6245, mogą wykazać błędnie zawyżoną pozostałość po koksowaniu, zależną od ilości wytworzonego popiołu

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04075:1985 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 6615:1993 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-05-07~---- -- --
2018-01-14

PN-ISO 2977:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe
-Oznaczanie punktu anilinowego i mieszanego punktu anilinowego
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania punktu anilinowego przetworów naftowych i rozpuszczalników węglowodorowych oraz mieszanego punktu anilinowego produktów, których punkt anilinowy leży poniżej temperatury krystalizacji aniliny z mieszaniny anilina-próbka. Metoda 1 opisuje procedurę dla próbek przezroczystych o początkowej temperaturze wrzenia powyżej temperatury otoczenia oraz dla próbek, których punkt anilinowy leży poniżej punktu tworzenia się pęcherzyków par i powyżej temperatury zestalania się mieszaniny anilina-próbka. Metoda 2, metoda cienkiej warstwy, opisuje procedurę dla próbek zbyt ciemnych do badania metodą 1. Metody 3 i 4 są przeznaczone dla próbek, które mogą w znaczny sposób odparowywać w temperaturze punktu anilinowego. UWAGA 1 Metoda 4 jest szczególnie przydatna, gdy dostępne są jedynie małe ilości próbki. Metoda 5 opisuje procedurę z użyciem zautomatyzowanego lub automatycznego aparatu, odpowiednią dla takiego zakresu jak metody 1 i 2. UWAGA 2 Punkt anilinowy (lub mieszany punkt anilinowy) charakteryzuje czyste węglowodory a także mieszaniny węglowodorów. Węglowodory aromatyczne wykazują najniższe wartości punktu anilinowego, a parafiny najwyższe, zaś cykloparafiny i olefiny wykazują wartości pośrednie. W szeregach homologicznych węglowodorów wartość punktu anilinowego rośnie wraz z ich masą cząsteczkową. UWAGA 3 Chociaż punkt anilinowy może być użyty w połączeniu z innymi właściwościami fizycznymi w metodach porównawczych analizy węglowodorów, najbardziej powszechnym zastosowaniem punktu anilinowego jest oszacowanie zawartości związków aromatycznych (lub "aromatyczności") w mieszaninach węglowodorów

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04028:1982 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2977:1997 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-03-14~---- -- --
0000-00-00

PN-ISO 2977:2012 - wersja polska
Przetwory naftowe i rozpuszczalniki węglowodorowe
-Oznaczanie punktu anilinowego i mieszanego punktu anilinowego
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania punktu anilinowego przetworów naftowych i rozpuszczalników węglowodorowych oraz mieszanego punktu anilinowego produktów, których punkt anilinowy leży poniżej temperatury krystalizacji aniliny z mieszaniny anilina-próbka. Metoda 1 opisuje procedurę dla próbek przezroczystych o początkowej temperaturze wrzenia powyżej temperatury otoczenia oraz dla próbek, których punkt anilinowy leży poniżej punktu tworzenia się pęcherzyków par i powyżej temperatury zestalania się mieszaniny anilina-próbka. Metoda 2, metoda cienkiej warstwy, opisuje procedurę dla próbek zbyt ciemnych do badania metodą 1. Metody 3 i 4 są przeznaczone dla próbek, które mogą w znaczny sposób odparowywać w temperaturze punktu anilinowego. UWAGA 1 Metoda 4 jest szczególnie przydatna, gdy dostępne są jedynie małe ilości próbki. Metoda 5 opisuje procedurę z użyciem zautomatyzowanego lub automatycznego aparatu, odpowiednią dla takiego zakresu jak metody 1 i 2. UWAGA 2 Punkt anilinowy (lub mieszany punkt anilinowy) charakteryzuje czyste węglowodory a także mieszaniny węglowodorów. Węglowodory aromatyczne wykazują najniższe wartości punktu anilinowego, a parafiny najwyższe, zaś cykloparafiny i olefiny wykazują wartości pośrednie. W szeregach homologicznych węglowodorów wartość punktu anilinowego rośnie wraz z ich masą cząsteczkową. UWAGA 3 Chociaż punkt anilinowy może być użyty w połączeniu z innymi właściwościami fizycznymi w metodach porównawczych analizy węglowodorów, najbardziej powszechnym zastosowaniem punktu anilinowego jest oszacowanie zawartości związków aromatycznych (lub "aromatyczności") w mieszaninach węglowodorów

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04028:1982 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2977:1997 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-03-14~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 22854:2012 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania metodą chromatografii gazowej węglowodorów nasyconych, olefinowych i aromatycznych w benzynie do silników samochodowych. Dodatkowo można oznaczać zawartość benzenu, związków tlenowych i całkowitą zawartość tlenu. Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do benzyny do silników samochodowych o całkowitej zawartości węglowodorów aromatycznych do 50 % (V/V), całkowitej zawartości olefin od około 1,5 % (V/V) do 30 % (V/V), związków tlenowych od 0,8 % (V/V) do 15 % (V/V), całkowitej zawartości tlenu od wartości w przybliżeniu 1,5 % (m/m) do 3 % (m/m) i zawartości benzenu do 2 % (V/V). UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej symbole "% (m/m)" oraz "% (V/V)" oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy oraz ułamek objętościowy wyrażony w procentach. UWAGA 2 Na obecnym etapie rozwoju metody wartość graniczną końcowej temperatury wrzenia ustalono na 215 °C. UWAGA 3 W przypadku związków tlenowych, dane o precyzji zostały określone dla próbek benzyny do silników samochodowych zawierających eter etylo-tert-butylowy (ETBE), eter metylo-tert-butylowy (MTBE), eter tert-amylo-metylowy (TAME), izo-propanol, izo-butanol, tert-butanol, metanol i etanol. Danych, dotyczących zawartości metanolu nie uwzględnia się do obliczania precyzji, co przedstawiono w niniejszej Normie Międzynarodowej. Możliwość stosowania niniejszej metody badania została także zweryfikowana dla oznaczania, n-propanolu, acetonu i eteru di-izopropylowego (DIPE). Jednakże, dla tych związków nie określono danych odnośnie precyzji. Pomimo, że niniejsza metoda badania może być stosowana dla określenia wyższej zawartości olefin, do 50 % (V/V), precyzja oznaczania zawartości olefin została zbadana w zakresie od około 1,5 % (V/V) do około 30 % (V/V)

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 22854:2008 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 22854:2008 [IDT]
link do PKN
Daty 2012-02-08~2014-04-28
2017-12-23

PN-EN ISO 20846:2011 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
Opisano metodę oznaczania zawartości siarki w zakresie od 3 mg/kg do 500 mg/kg w benzynie silnikowej zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu (w tym zawierającej etanol do około 10 %) i w olejach napędowych, zawierających do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Inne produkty oraz produkty o innej zawartości siarki mogą być oznaczane niniejszą metodą, lecz brak jest danych odnośnie precyzji metody dla innych produktów niż paliwa samochodowe oraz dla wyników przekraczających zakres podany w niniejszej normie. Chlorowce zakłócają wyniki oznaczania przy zawartościach większych niż około 3 500 mg/kg

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 20846:2006 - wersja polska
zastapionaPN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska
wprowadzaEN ISO 20846:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-11-23~2012-06-29
2017-12-23

PN-EN 12766-2:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe i oleje zużyte
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) i produktów podobnych
-Część 2: Obliczanie zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB)
Określono dwie procedury obliczania zawartości PCB ("metoda A" i "metoda B"). Podstawę tych obliczeń stanowią wyniki oznaczeń chromatograficznych wykonanych zgodnie z EN 12766-1:2000, w której opisano wszystkie potrzebne procedury doświadczalne do analizy niezużytych, zużytych i uzdatnionych (np. odchlorowanych) produktów naftowych, w tym syntetycznych olejów smarowych i mieszanin olejów roślinnych. Metoda znajduje również zastosowanie do produktów naftowych i syntetycznych olejów smarowych odpowiednio odzyskanych z innych materiałów (np. z materiałów odpadowych). Obie metody posiadają różne zalety i wady, które opisano w następnych rozdziałach, i które należy wziąć pod uwagę przed użyciem do określonego oznaczania. Właściwy dobór metody A lub metody B wymaga zatem starannego rozważenia przed użyciem jej do określonego oznaczania

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
status-
zastepujePN-EN 12766-2:2002 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 12766-2:2001 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-09-23~---- -- --
2018-01-13

PN-ISO 6618:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe
-Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej
-Metoda miareczkowania wobec wskaźników barwnych
Określono metodę miareczkowania wobec wskaźników barwnych składników kwaśnych lub zasadowych w przetworach naftowych i środkach smarowych rozpuszczalnych w mieszaninach toluenu i alkoholu izopropylowego (propan-2-ol). Metoda jest stosowana do oznaczania kwasów lub zasad, których stałe dysocjacji w wodzie są większe niż 10-9; bardzo słabe kwasy lub zasady, o stałej dysocjacji poniżej wartości 10-9 nie mają wpływu na wynik. Sole reagują jeżeli ich stałe hydrolizy są większe niż wartość 10-9

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04066:1985 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 6618:1997 [IDT], ISO 6618:1997/Cor 1:1999 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-08-11~---- -- --
0000-00-00

PN-ISO 6619:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe
-Liczba kwasowa
-Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Określono metodę oznaczania kwaśnych składników w przetworach naftowych i środkach smarowych rozpuszczalnych lub prawie rozpuszczalnych w mieszaninach toluenu i alkoholu izopropylowego propan-2-ol. Metoda jest stosowana do oznaczania kwasów, których stałe dysocjacji w wodzie są większe niż 10-9; bardzo słabe kwasy, o stałej dysocjacji poniżej wartości 10-9 nie mają wpływu na wynik. Sole reagują, jeżeli ich stopnie hydrolizy są większe niż wartość 10-9

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 6619:1988 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-08-11~---- -- --
2017-12-24

PN-EN ISO 12205:2011 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie odporności na utlenianie średnich destylatów paliwowych
Określono procedurę oznaczania odporności na utlenianie w warunkach przyspieszonego utleniania. Metoda stanowi podstawę do oceny odporności na utlenianie w czasie magazynowania, w warunkach określonych w badaniu średnich destylatów paliwowych o przybliżonej temperaturze początku destylacji powyżej 175 stopni C i temperaturze oddestylowania 90 procent (V/V) poniżej 370 stopni C. Metody nie stosuje się do paliw zawierających składniki pozostałościowe lub znaczące ilości składnika pochodzenia nienaftowego

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-ISO 12205:1997 - wersja polska, PN-ISO 12205:1997/Ap1:2002 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 12205:1996 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-08-05~---- -- --
2017-12-23

PN-ISO 6296:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie wody
-Miareczkowanie potencjometryczne metodą Karla Fischera
Określono metodę bezpośredniego oznaczania zawartości wody, w zakresie od 0,003 % (m/m) do 0,100 % (m/m), w przetworach naftowych o temperaturze wrzenia poniżej 390 °C. Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana dla przetworów naftowych o temperaturze wrzenia powyżej 390 °C i bazowych olejów smarowych. Jednak dla tych produktów nie została ustalona precyzja

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 6296:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-07-15~---- -- --
2017-12-31

PN-ISO 7120:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe
-Oleje naftowe i inne płyny
-Oznaczanie właściwości przeciwkorozyjnych w obecności wody
Określono metodę oznaczania zdolności olejów naftowych i innych cieczy do skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej stalowych elementów kontaktujących się z mieszaniną wody z olejem/płynem. Metodę stosuje się do oceny właściwości przeciwkorozyjnych inhibitowanych olejów mineralnych, w tym olejów do turbin parowych, obiegowych olejów hydraulicznych oraz innych węglowodorowych cieczy w tym o gęstości większej niż gęstość wody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04082:1981 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 7120:1987 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-07-01~---- -- --
0000-00-00

PN-EN ISO 20884:2011 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
Opisano fluorescencję rentgenowską z dyspersją fali jako metodę oznaczania zawartości siarki w ciekłych, homogenicznych paliwach, w zakresie od 5 mg/kg do 500 mg/kg, w których zawartość tlenu nie przekracza 3,7 % (m/m). Metoda ta ma zastosowanie do olejów napędowych zawierających do 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz do benzyny silnikowej zawierającej do około 10 % (V/V) etanolu

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.30 Paliwa gazowe
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 20884:2006 - wersja polska
zastapionaPN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska
wprowadzaEN ISO 20884:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-06-28~2012-06-08
2018-01-14

PN-ISO 6293-1:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie liczby zmydlenia
-Część 1: Metoda miareczkowania w obecności wskaźnika
Opisano oznaczanie metodą miareczkowania w obecności wskaźnika ilości związków w przetworach naftowych, które ulegają zmydlaniu w warunkach oznaczania. Metodę stosuje się dla przetworów o liczbie zmydlenia w zakresie od 2 mg KOH/g do 200 mg KOH/g. Związki siarki, fosforu, fluorowce i niektóre inne związki przeszkadzają w oznaczaniu, gdyż reagują z zasadami i kwasami w warunkach badania

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 6293-1:1996 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-06-27~---- -- --
2017-12-10

PN-EN ISO 3405:2011 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym
Określono laboratoryjną metodę oznaczania składu frakcyjnego lekkich i średnich destylatów naftowych o temperaturze początku destylacji powyżej 0 stopni C i temperaturze końca destylacji nie wyższej niż 400 stopni C, z użyciem ręcznego lub automatycznego aparatu

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 3405:2004 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 3405:2011 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-04-18~2012-08-14
0000-00-00

PN-EN ISO 13736:2011 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Abla
Określono metodę oznaczania temperatury zapłonu w zamkniętym tyglu dla palnych cieczy posiadających temperaturę zapłonu od -30,0 °C do 70,0 °C włącznie. Jednak precyzja podana dla niniejszej metody została określona tylko dla zakresu temperatur zapłonu od -5,0 °C do 66,5 °C

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 13736:2008 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 13736:2013-06 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 13736:2008 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-02-24~2013-06-26
2017-12-24

PN-EN ISO 16591:2011 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki
-Metoda mikrokulometrii oksydacyjnej
Opisano metodę oznaczania zawartości siarki za pomocą mikrokulometrii oksydacyjnej w lekkich i średnich destylatach o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 400 °C

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaEN ISO 16591:2010 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-02-21~---- -- --
2018-01-13

PN-EN ISO 3924:2011 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia
-Metoda chromatografii gazowej
Określono metodę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia produktów naftowych. Metoda jest stosowana do produktów naftowych i frakcji o temperaturze końca wrzenia 538 °C lub niższej pod ciśnieniem atmosferycznym, jak to określono w niniejszej Normie Międzynarodowej. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do próbek benzyny lub komponentów benzynowych. Obszar stosowania metody jest ograniczony do próbek o zakresie wrzenia większym niż 55 °C i charakteryzujących się wystarczająco niską prężnością par, aby umożliwić pobranie próbek w temperaturze otoczenia

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 3924:2010 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 3924:2016-10 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 3924:2010 [IDT]
link do PKN
Daty 2011-02-09~2016-10-25
2017-12-23

PN-EN 12766-1:2010 - wersja polska
Przetwory naftowe i oleje zużyte
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) i produktów podobnych
-Część 1: Rozdzielanie i oznaczanie wybranych kongenerów PCB metodą chromatografii gazowej (GC) z zastosowaniem detektora wychwytu elektronów (ECD)
Określono metodę oznaczania do 12 pojedynczych lub zdefiniowanych nierozdzielonych małych grup kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB) w przetworach naftowych i produktach podobnych z zastosowaniem określonej procedury rozdzielania metodą chromatografii gazowej. Rozdzielanie metodą chromatografii gazowej obowiązuje dla różnych procedur oznaczania opisanych w Części 2 niniejszej Normy Europejskiej. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do niezużytych, zużytych i uzdatnionych (np. odchlorowanych) produktów naftowych w tym do syntetycznych olejów smarowych, do produktów naftowych i syntetycznych olejów smarowych odpowiednio odzyskanych z innych materiałów (np. z materiałów odpadowych)

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
status-
zastepujePN-EN 12766-1:2002 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 12766-1:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-11-29~---- -- --
2017-12-24

PN-ISO 2049:2010 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie barwy (skala ASTM)
Określono metodę wizualnej oceny barwy różnych produktów naftowych, takich jak oleje smarowe, oleje opałowe, oleje napędowe i woski naftowe, nie zawierających sztucznych barwników

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04034:1980 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2049:1996 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-07-27~---- -- --
2017-12-23

PN-ISO 2049:2010 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie barwy (skala ASTM)
Określono metodę wizualnej oceny barwy różnych produktów naftowych, takich jak oleje smarowe, oleje opałowe, oleje napędowe i woski naftowe, nie zawierających sztucznych barwników

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04034:1980 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2049:1996 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-07-27~---- -- --
0000-00-00

PN-ISO 6614:2010 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie wydzielania wody z olejów naftowych i płynów syntetycznych
Opisano metodę pomiaru zdolności olejów naftowych lub płynów syntetycznych do wydzielania wody w określonej temperaturze. Normalna temperatura badania wynosi 54 °C + 1 °C, ale może być zwiększona do wartości 82° C + 1 °C dla produktów o lepkości powyżej 90mm2/s w temperaturze 40 °C. Mogą być również określone inne temperatury badań. Metoda została opracowana dla potrzeb olejów do turbin parowych o zakresie lepkości od 32 mm2/s do 95 mm2/s, ale może być stosowana do badania zdolności wydzielania wody z innych rodzajów olejów, o innych zakresach lepkości, jak również do badań płynów syntetycznych. Metoda może być niewłaściwa dla produktów o wysokiej lepkości, gdzie wyraźnie ma miejsce niewystarczające mieszanie oleju i wody

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04065:1986 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 6614:1994 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-07-27~---- -- --
2017-12-23

PN-ISO 6293-2:2010 - wersja polska
Produkty naftowe
-Oznaczanie liczby zmydlenia
-Część 2: Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Opisano metodę oznaczania liczby zmydlenia metodą miareczkowania potencjometrycznego zawartości związków w produktach naftowych, które ulegną zmydleniu w warunkach oznaczania. W ISO 6293-1 przedstawiono oznaczanie metodą miareczkowania wizualnego z zastosowaniem wskaźnika zmieniającego zabarwienie. Niniejszą metodę stosuje się dla produktów o liczbie zmydlenia w zakresie od 2 mg KOH/g do 200 mg KOH/g. Związki siarki, fosforu, fluorowce i niektóre inne związki reagują z zasadami i kwasami w warunkach oznaczania

SCH, Sektor Chemii
KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04043:1983 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 6293-2:1998 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-07-16~---- -- --
2017-12-10

PN-EN 15199-3:2010 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej
-Część 3: Ropa naftowa
Opisano procedurę oznaczania zakresu temperatur wrzenia produktów naftowych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej, przy zastosowaniu detektora płomieniowo- jonizacyjnego. Norma opisuje zastosowanie tej metody do analizy rop naftowych. Oznaczany jest zakres temperatur wrzenia oraz odzysk węglowodorów do C100, lub C120. Opisano dwie procedury: analizę jednoetapową i dwuetapową. Ich podstawą jest procedura obliczeniowa opisana w Załączniku A

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 15199-3:2008 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 15199-3:2008 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-05-27~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 3924:2010 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia
-Metoda chromatografii gazowej
Opisano procedurę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia produktów naftowych. Metoda jest stosowana do produktów naftowych i frakcji o temperaturze końca wrzenia 538°C lub niższej pod ciśnieniem atmosferycznym, jak to określono w tej Normie Europejskiej. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do próbek benzyny lub komponentów benzynowych. Obszar stosowania metody jest ograniczony do próbek o zakresie wrzenia większym niż 55 °C i charakteryzujących się wystarczająco niską prężnością par, aby umożliwić pobranie próbek w temperaturze otoczenia

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepuje
zastapionaPN-EN ISO 3924:2011 - wersja polska
wprowadzaEN ISO 3924:2010 [IDT]
link do PKN
Daty 2010-04-27~2011-02-09
2017-12-10

PN-EN ISO 4259:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania
Opisano sposób obliczania estymatorów precyzji i ich stosowanie przy sprawdzaniu zgodności produktu z odpowiednimi wymaganiami. W szczególności zawiera ona definicje istotnych terminów statystycznych (Rozdział 3), procedury, które należy zastosować przy planowaniu międzylaboratoryjnego programu badań umożliwiającego wyznaczenie precyzji metody (Rozdział 4), metodę obliczania precyzji na podstawie wyników badań międzylaboratoryjnych (Rozdziały 5 i 6) oraz procedurę, którą należy zastosować przy interpretacji wyników badań laboratoryjnych, zarówno w odniesieniu do precyzji metod, jak i do granicznych wartości przyjętych w wymaganiach (Rozdziały 7 do 10). Procedury podane w niniejszej Normie Międzynarodowej opracowano wyłącznie dla metod badań ropy i przetworów naftowych, które są zwykle, substancjami jednorodnymi. Jednakże procedury opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być również stosowane do innych rodzajów produktów homogenicznych. Przed rozszerzeniem zastosowania tej Normy Międzynarodowej na inne produkty, których jednorodność może budzić wątpliwości, konieczne jest szczegółowe zbadanie jej przydatności

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 4259:2006 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 4259:2006 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-11-10~---- -- --
0000-00-00

PN-EN ISO 4259:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania
Opisano sposób obliczania estymatorów precyzji i ich stosowanie przy sprawdzaniu zgodności produktu z odpowiednimi wymaganiami. W szczególności zawiera ona definicje istotnych terminów statystycznych (Rozdział 3), procedury, które należy zastosować przy planowaniu międzylaboratoryjnego programu badań umożliwiającego wyznaczenie precyzji metody (Rozdział 4), metodę obliczania precyzji na podstawie wyników badań międzylaboratoryjnych (Rozdziały 5 i 6) oraz procedurę, którą należy zastosować przy interpretacji wyników badań laboratoryjnych, zarówno w odniesieniu do precyzji metod, jak i do granicznych wartości przyjętych w wymaganiach (Rozdziały 7 do 10). Procedury podane w niniejszej Normie Międzynarodowej opracowano wyłącznie dla metod badań ropy i przetworów naftowych, które są zwykle, substancjami jednorodnymi. Jednakże procedury opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być również stosowane do innych rodzajów produktów homogenicznych. Przed rozszerzeniem zastosowania tej Normy Międzynarodowej na inne produkty, których jednorodność może budzić wątpliwości, konieczne jest szczegółowe zbadanie jej przydatności

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 4259:2006 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 4259:2006 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-11-10~---- -- --
2018-01-14

PN-EN 12766-3:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe i oleje zużyte
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) i produktów podobnych
-Część 3: Oznaczanie i identyfikacja polichlorowanych terfenyli (PCT) i polichlorowanych benzylotoluenów (PCBT) metodą chromatografii gazowej (GC) z zastosowaniem detektora wychwytu elektronów (ECD)
Określono metodę oznaczania polichlorowanych terfenyli (PCT) oraz polichlorowanych benzylotoluenów (PCBT) w przetworach naftowych i produktach podobnych z zastosowaniem procedury rozdzielania metodą chromatografii gazowej. Opisano, mające zastosowanie po rozdzielaniu metodą chromatografii gazowej, procedury identyfikacji PCT Aroclor 5442, PCT Aroclor 5460 oraz PCTB (Ugilec 141). Niniejszy dokument stosuje się do niezużytych, zużytych i przetworzonych (np. odchlorowanych) produktów naftowych, w tym do syntetycznych olejów smarowych, do produktów naftowych i syntetycznych olejów smarowych odpowiednio odzyskanych z innych materiałów (np. z materiałów odpadowych) oraz do mieszanin olejów roślinnych

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
status-
zastepujePN-EN 12766-3:2005 - wersja angielska, PN-EN 12766-3:2005/AC:2007 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 12766-3:2004/AC:2007 [IDT], EN 12766-3:2004 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-11-04~---- -- --
2017-12-10

PKN-CEN/TR 15138:2009 - wersja polska
Produkty naftowe i inne ciecze
-Przewodnik oznaczania temperatury zapłonu
Niniejszy Raport Techniczny nie stanowi zbiorczej instrukcji badania temperatury zapłonu i interpretacji wyników, jednakże obejmuje kluczowe aspekty tych zagadnień. Badanie temperatury zapłonu można podsumować jako procedurę, w której próbkę analityczną wprowadza się do tygla badawczego o kontrolowanej temperaturze, a następnie, w celu oznaczenia czy mieszanina pary/powietrze jest palna lub w jakiej temperaturze mieszanina pary/powietrze jest palna, przykłada się źródło zapłonu do par wytwarzanych przez próbkę analityczną

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaCEN/TR 15138:2005 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-09-30~---- -- --
2017-12-23

PN-EN ISO 14596:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki
-Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali
Podano metodę oznaczania zawartości siarki w ciekłych przetworach naftowych, dodatkach do przetworów naftowych oraz w półstałych i stałych przetworach naftowych, które stają się cieczami po niezbyt intensywnym podgrzewaniu lub po rozpuszczaniu w organicznych rozpuszczalnikach (patrz 4.1), zawierających śladową lub dokładnie znaną zawartość siarki. Metoda ma zastosowanie do przetworów lub dodatków charakteryzujących się zawartością siarki w zakresie od 0,001 % (m/m) do 2,50 % (m/m); wyższe zawartości siarki mogą być oznaczane przez odpowiednie rozcieńczenie. Zawartości innych pierwiastków, zwykle występujących w materiałach będących przedmiotem tego badania nie przeszkadzają w oznaczaniu zawartości siarki

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 14596:2007 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 14596:2007 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-09-29~---- -- --
2017-11-23

PN-ISO 2909:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Obliczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej
Opisano dwie procedury obliczania wskaźnika lepkości (VI) dla przetworów naftowych, takich jak oleje smarowe, na podstawie lepkości kinematycznej w temperaturze 40 °C i 100 °C. Procedura A stosowana jest dla produktów naftowych o wskaźniku lepkości do wartości 100 włącznie. Procedura B stosowana jest dla produktów naftowych o wskaźniku lepkości 100 lub powyżej 100

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04013:1979 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2909:2002 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-08-31~---- -- --
2017-12-25

PN-ISO 2909:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Obliczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej
Opisano dwie procedury obliczania wskaźnika lepkości (VI) dla przetworów naftowych, takich jak oleje smarowe, na podstawie lepkości kinematycznej w temperaturze 40 °C i 100 °C. Procedura A stosowana jest dla produktów naftowych o wskaźniku lepkości do wartości 100 włącznie. Procedura B stosowana jest dla produktów naftowych o wskaźniku lepkości 100 lub powyżej 100

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-C-04013:1979 - wersja polska
zastapiona
wprowadzaISO 2909:2002 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-08-31~---- -- --
0000-00-00

PN-EN 15553:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe i materiały podobne
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów
-Metoda adsorpcyjna ze wskażnikiem fluoroscencyjnym
Opisano procedurę oznaczania zawartości grup węglowodorowych przy stężeniach węglowodorów aromatycznych w zakresie od 5 % (V/V) do 99 % (V/V), węglowodorów olefinowych od 0,3 % (V/V) do 55 % (V/V) i węglowodorów nasyconych od 1 % (V/V) do 95 % (V/V) we frakcjach naftowych ulegających destylacji w temperaturze niższej niż 315 °C, metodą adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Metoda może być stosowana poza wymienionymi zakresami, lecz tam jej precyzja nie została wyznaczona. Niniejsza metoda oznaczania może być stosowana dla produktów o pełnym zakresie temperatur wrzenia. Wspólne badania pozwoliły stwierdzić, że ustalenia dotyczące precyzji nie mogą być stosowane do frakcji naftowych o wąskim zakresie temperatur wrzenia, w pobliżu temperatury granicznej 315 °C. Takie frakcje nie są właściwie wymywane i wyniki są niepowtarzalne

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 15553:2007 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 15553:2007 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-07-16~---- -- --
2017-12-10

PN-EN 15199-2:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej
-Część 2: Ciężkie destylaty i paliwa pozostałościowe
Opisano procedurę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia produktów naftowych z pomocą chromatografii gazowej, z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Niniejsza norma jest stosowana do materiałów wykazujących prężność par wystarczająco niską, aby pobierać próbki w temperaturze pokojowej i o zakresie wrzenia nie mniejszym niż 100 °C. Niniejszą normę stosuje się do materiałów o początkowej temperaturze wrzenia (IBP) powyżej 100 °C i końcowej temperaturze wrzenia powyżej 750 °C, na przykład, ciężkich destylatów paliwowych i pozostałości. Metoda nie nadaje się do badania próbek asfaltów. Opisanej metody oznaczania nie stosuje się do analizy ropy naftowej i produktów naftowych zawierających składniki o niskiej masie cząsteczkowej (na przykład frakcje benzynowe, reformaty, benzyny silnikowe, oleje napędowe). Metodą tą nie analizuje się komponentów zawierających heteroatomy (na przykład takich jak alkohole, etery, kwasy lub estry) lub nielotną pozostałość

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 15199-2:2006 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 15199-2:2006 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-07-16~---- -- --
2017-12-24

PN-EN 15199-1:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej
-Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe
Opisano procedurę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia produktów naftowych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej, z zastosowaniem detektora płomieniowo- jonizacyjnego. Norma jest stosowana do materiałów wykazujących prężność par wystarczająco niską, aby pobierać próbki w temperaturze pokojowej i o zakresie wrzenia nie mniejszym niż 100 °C. Normę stosuje się do materiałów o początkowej temperaturze wrzenia (IBP) powyżej 100 °C i końcowej temperaturze wrzenia poniżej 750 °C, na przykład, średnich destylatów i bazowych olejów smarowych. Opisanej metody oznaczania nie stosuje się do analizy ropy naftowej i produktów naftowych zawierających składniki o niskiej masie cząsteczkowej (na przykład frakcje benzynowe, reformaty, benzyny silnikowe, oleje napędowe). Metodą tą nie analizuje się również substancji zawierających heteroatomy (na przykład, alkohole, etery, kwasy lub estry) lub nielotną pozostałość

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 15199-1:2006 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 15199-1:2006 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-07-14~---- -- --
2018-01-13

PN-EN ISO 20844:2009 - wersja polska
Ropa naftowa i produkty podobne
-Oznaczanie odporności na ścinanie olejów zawierających polimery z zastosowaniem aparatu z końcówką wtryskiwacza diesla
Określono metodę do oceny odporności na ścinanie olejów mineralnych, olejów syntetycznych oraz innych cieczy zawierających polimery. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, sposób wyrażania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 20844:2005 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 20844:2015-10 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 20844:2004 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-06-10~2015-10-16
2017-12-10

PN-EN ISO 20823:2009 - wersja polska
Ropa naftowa i produkty podobne
-Oznaczanie charakterystyki zapalności cieczy podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami
-Metoda samozapłonu na kolektorze
Określono metodę oznaczania względnej palności cieczy podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami metalowymi w określonej temperaturze, ale możliwe jest także ustalenie temperatury zapłonu cieczy poprzez regulowanie temperatury kolektora. Metodę stosuje się przede wszystkim do oceny odporności na zapłon ognioodpornych cieczy hydraulicznych, które z definicji są trudno zapalne. Metodę można stosować dla innych rodzajów bardziej łatwopalnych cieczy przy niższych temperaturach powierzchni, ale może to istotnie zwiększać zagrożenie związane ze stosowaniem niniejszej procedury

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 20823:2004 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 20823:2003 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-06-10~---- -- --
2018-01-14

PN-ISO 1998-99:2009 - wersja polska
Przemysł naftowy
-Terminologia
-Część 99: Postanowienia ogólne i indeks
W ISO 1998 podano listę równoważnych terminów angielskich i francuskich, stosowanych w przemyśle naftowym wraz z odpowiadającymi im definicjami w dwu językach

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 1998-99:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-02-18~---- -- --
0000-00-00

PN-ISO 1998-99:2009 - wersja polska
Przemysł naftowy
-Terminologia
-Część 99: Postanowienia ogólne i indeks
W ISO 1998 podano listę równoważnych terminów angielskich i francuskich, stosowanych w przemyśle naftowym wraz z odpowiadającymi im definicjami w dwu językach

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 1998-99:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2009-02-18~---- -- --
2018-01-15

PN-C-04357:2009 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie lepkości dynamicznej i gęstości cieczy z zastosowaniem lepkościomierza Stabingera oraz obliczanie lepkości kinematycznej
Podano metodę oznaczania lepkości dynamicznej i gęstości cieczy oraz obliczanie lepkości kinematycznej, stosowanej do badania ciekłych produktów naftowych, ropy naftowej oraz innych cieczy o charakterze cieczy newtonowskich, których lepkość kinematyczna nie jest większa niż 20 000 mm2/s. Podano zasadę metody, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oraz precyzje metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepuje
zastapionaPN-EN 16896:2016-12 - wersja angielska
wprowadza
link do PKN
Daty 2009-01-21~2016-12-07
2017-12-31

PN-EN ISO 22854:2008 - wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
Określono metodę chromatografii gazowej do oznaczania węglowodorów nasyconych, węglowodorów olefinowych i węglowodorów aromatycznych w benzynie. Podano zakres i zasadę metody, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, sposób wyrażania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN 14517:2005 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 22854:2012 - wersja polska
wprowadzaEN ISO 22854:2008 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-12-15~2012-02-08
2018-01-14

PN-EN ISO 13736:2008 - wersja angielska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Abla
Podano metodę oznaczania temperatury zapłonu przetworów naftowych i innych płynów metodą tygla zamkniętego według Abla, mających temperaturę zapłonu między -30 stopni C i 70 stopni C. Podano definicję temperatury zapłonu, sposób pobierania i przygotowania próbek, materiały i odczynniki, aparaturę, wykonanie oznaczenia, obliczanie wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 13736:2002 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 13736:2011 - wersja polska
wprowadzaEN ISO 13736:2008 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-12-15~2011-02-24
2017-12-31

PN-EN 15199-3:2008 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej
-Część 3: Ropa naftowa
W niniejszej Normie Europejskiej opisano procedurę oznaczania zakresu temperatur wrzenia produktów naftowych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej, przy zastosowaniu detektora płomieniowo- jonizacyjnego. W normie opisano zastosowanie tej metody do analizy ropy naftowej. Oznacza się zakres temperatur wrzenia oraz odzysk węglowodorów do C100, lub C120

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepuje
zastapionaPN-EN 15199-3:2010 - wersja polska
wprowadzaEN 15199-3:2008 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-10-31~2010-05-27
2017-12-10

PN-EN ISO 3838:2008 - wersja polska
Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe
-Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej
-Metody z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru dwukapilarnego z podziałką
Podano metodę oznaczania gęstości i gęstości względnej ropy naftowej i ciekłych lub stałych produktów naftowych za pomocą piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru dwukapilarnego, sposób sprawdzania wartości odczytanej do wartości w standardowej temperaturze odniesienia

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.040 Ropa naftowa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 3838:2005 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 3838:2004 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-07-02~---- -- --
2018-01-14

PN-EN 12916:2008 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach
-Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
Określono metodę oznaczania zawartości grup węglowodorów aromatycznych w olejach napędowych, które mogą zawierać estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do 5 % (V/V) oraz destylatach naftowych wrzących w zakresie temperatur od 150 °C do 400 °C metodą chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, kalibrację, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN 12916:2006 - wersja angielska
zastapionaPN-EN 12916:2016-03 - wersja angielska
wprowadzaEN 12916:2006 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-04-30~2016-03-23
2017-12-10

PN-EN ISO 2592:2008 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia
-Metoda otwartego tygla Clevelanda
Określono procedurę oznaczania temperatury zapłonu i palenia przetworów naftowych wykorzystującą aparaturę otwartego tygla Clevelanda. Ustalono, że metoda może być stosowana w odniesieniu do wszystkich przetworów naftowych mających temperaturę zapłonu powyżej 79 stopni C, z wyłączeniem olejów napędowych

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 2592:2002 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 2592:2017-10 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 2592:2001 [IDT], ISO 2592:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-02-11~2017-10-26
2018-01-14

PN-EN ISO 6245:2008 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie pozostałości po spopieleniu
Podano metodę oznaczania popiołu w zakresie od 0,001 procent (m/m) do 0,180 procent (m/m) w paliwach pochodzących z destylacji i olejach pozostałościowych, ropach naftowych, olejów smarowych, wosków i innych przetworów naftowych w których jakieś substancje tworzące popiół mogą być substancjami zanieczyszczającymi lub skażającymi. Podano zasadę metody, aparaturę, materiały i odczynniki, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczenia, sposób obliczania wyników i precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 6245:2003 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 6245:2002 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-02-08~---- -- --
2017-12-10

PN-ISO 3733:2008 - wersja polska
Przetwory naftowe i materiały asfaltowe
-Oznaczanie wody
-Metoda destylacyjna
Podano metodę oznaczania zawartości wody do 25 % w produktach naftowych, bitumach, smołach i produktach otrzymywanych z tych materiałów, za wyjątkiem emulsji. Podano zasadę metody, aparaturę, materiały i odczynniki, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczenia, sposób obliczania wyników i precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 3733:1999 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-02-08~---- -- --
2017-12-23

PN-EN ISO 3680:2008 - wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu
-Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
Określono metodę oznaczania zdolności palności farb (w tym farb wodorozcieńczalnych), lakierów, spoiw do farb, klejów, rozpuszczalników, ropy naftowej i produktów podobnych. Podano terminy i ich definicje, zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, sposób wyrażania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
87.040 Farby i lakiery
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 3680:2005 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 3679:2015-04 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 3680:2004 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-02-07~2015-04-21
2017-12-10

PN-EN 14077:2008 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości chlorowców związanych organicznie
-Metoda mikrokulometrii oksydacyjnej
Określono metodę oznaczania niskiej zawartości (od 2 mg/kg do 100 mg/kg) chlorowców organicznych w przetworach naftowych. Podano zakres normy, terminy i ich definicje, zasadę metody, odczynniki i materiały, sposób pobierania i przygotowania próbek, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i wyrażania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 14077:2005 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 14077:2003 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-01-30~---- -- --
2017-12-24

PN-EN 13131:2008 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości niklu i wanadu
-Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Podano metodę oznaczania zawartości niklu i wanadu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej w ciekłych produktach naftowych o zawartości niklu i wanadu wyższej niż 5 mg/kg. Podano sposób pobierania próbek, materiały i odczynniki, aparaturę, wykonanie oznaczenia, obliczanie wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN 13131:2002 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 13131:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2008-01-30~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 14596:2007 - wersja angielska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki
-Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali
Podano metodę oznaczania zawartości siarki w ciekłych przetworach naftowych, dodatkach do przetworów naftowych oraz w półstałych i stałych przetworach naftowych, które stają się cieczami po niezbyt intensywnym podgrzewaniu lub rozpuszczaniu w organicznych rozpuszczalnikach, które zawierają śladową lub dokładnie znaną zawartość siarki. Wskazano, że metoda ma zastosowanie do przetworów lub dodatków charakteryzujących się zawartością siarki w zakresie 0,001 procent (m/m) do 2,50 procent (m/m); wyższe zawartości siarki mogą być oznaczane przez odpowiednie rozcieńczenie

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 14596:2002 - wersja polska
zastapionaPN-EN ISO 14596:2009 - wersja polska
wprowadzaEN ISO 14596:2007 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-12-10~2009-09-29
2018-01-14

PN-EN ISO 1523:2007 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
Określono metodę oznaczania temperatury zapłonu farb, lakierów, substancji błonotwórczych do farb, rozpuszczalników, ropy naftowej i produktów podobnych. Podano definicję temperatury zapłonu, chemikalia i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, zasadę metody i wykonanie oznaczenia oraz sposób obliczenia i przedstawienia wyników

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
87.040 Farby i lakiery
status-
zastepujePN-EN ISO 1523:2003 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 1523:2002 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-10-17~---- -- --
2017-12-10

PN-EN ISO 8754:2007 - wersja polska
Ropa naftowa i produkty podobne
-Oznaczanie zawartości siarki
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii
Określono metodę oznaczania siarki w produktach naftowych takich jak: nafty, bezołowiowe benzyny silnikowe, średnie destylaty, oleje opałowe, oleje pozostałościowe, oleje smarowe bazowe i komponenty, stosowaną do badania produktów o zawartości siarki w zakresie od 0,03 procent (m/m) do 5,00 procent (m/m). Podano zakres i zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, wzorcowanie, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawienia wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 8754:2004 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 8754:2003 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-10-08~---- -- --
2017-12-23

PN-EN ISO 8754:2007 - wersja polska
Ropa naftowa i produkty podobne
-Oznaczanie zawartości siarki
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii
Określono metodę oznaczania siarki w produktach naftowych takich jak: nafty, bezołowiowe benzyny silnikowe, średnie destylaty, oleje opałowe, oleje pozostałościowe, oleje smarowe bazowe i komponenty, stosowaną do badania produktów o zawartości siarki w zakresie od 0,03 procent (m/m) do 5,00 procent (m/m). Podano zakres i zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, wzorcowanie, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawienia wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepujePN-EN ISO 8754:2004 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 8754:2003 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-10-08~---- -- --
0000-00-00

PN-EN ISO 1516:2007 - wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu
-Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
Określono metodę do oznaczania zdolności farb, lakierów, substancji błonotwórczych do farb, rozpuszczalników, ropy naftowej i produktów podobnych w warunkach wybranej temperaturzy równowagi i badania do wydzielania pary wystarczająco palnej aby spowodować zapalenie w zetknięciu zewnętrznego żródła zastosowanego w sposób znormalizowany. Podano definicję temperatury zapłonu, materiały i chemikalia, aparaturę, sposób pobierania próbek oraz zasadę metody i sposób oznaczania

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
87.040 Farby i lakiery
status-
zastepujePN-EN ISO 1516:2003 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 1516:2002 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-10-08~---- -- --
2017-12-23

PN-EN 15553:2007 - wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie zawartości grup węglowodorów
-Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym
Podano metodę adsorpcji ze wskaźnikem fluorescencyjnym do oznaczania zawartości grup węglowodorów. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-C-04100:2004 - wersja polska
zastapionaPN-EN 15553:2009 - wersja polska
wprowadzaEN 15553:2007 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-09-11~2009-07-16
2018-01-14

PN-EN 241:2007 - wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości sodu
-Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
status-
zastepujePN-EN 241:2002 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN 241:2000 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-04-13~---- -- --
2018-01-14

PN-EN ISO 20847:2007 - wersja polska
Przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii
Określono metodę oznaczania zawartości siarki w zakresie od 30 mg/kg do 500 mg/kg w benzynie silnikowej, łącznie z benzyną zawierającą do 2,7 procent (m/m) tlenu i w olejach napędowych, zawierających do 5 procent (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, sposób wyrażania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.160.20 Paliwa płynne
status-
zastepujePN-EN ISO 20847:2005 - wersja angielska
zastapiona
wprowadzaEN ISO 20847:2004 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-04-12~---- -- --
2017-12-31

PN-EN ISO 3679:2007 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
Określono metodę oznaczania temperatury zapłonu w zamkniętym tyglu farb (w tym farb wodorozcieńczalnych), lakierów, spoiw do farb, klejów, rozpuszczalników, ropy naftowej i produktów podobnych mających temperaturę zapłonu w zamkniętym tyglu w zakresie od minus 30 stopni C do 300 stopni C. Podano terminy i ich definicje, zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, sposób wyrażania wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
87.040 Farby i lakiery
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 3679:2005 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 3679:2015-04 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 3679:2004 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-04-11~2015-04-21
2017-12-10

PN-EN ISO 2719:2007 - wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu
-Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa
Podano dwie metody z użyciem aparatu tygla zamkniętego Penskyego-Martensa oznaczania temperatury zapłonu cieczy palnych, cieczy z zawiesiną ciała stałego, olejów smarowych, cieczy mających tendencję do tworzenia błonki powierzchniowej w warunkach badawczych i innych cieczy. Określono definicję temperatury zapłonu, podano zakres i zasadę metod, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczenia, obliczanie i przedstawienie wyników oraz precyzję metody

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
statusNorma wycofana
zastepujePN-EN ISO 2719:2003 - wersja angielska
zastapionaPN-EN ISO 2719:2016-08 - wersja angielska
wprowadzaEN ISO 2719:2002 [IDT]
link do PKN
Daty 2007-01-26~2016-08-23
2017-12-10

Książki

septem

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

Cena:

  Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN).
  Polskie Normy są dostêpne w trzech formach nośnika i posiadają następujące zabezpieczenia:
  FORMA PAPIEROWA - posiada następujce zabezpieczenia przed kopiowaniem:
  znak wodny drukowany na lewym marginesie każdej strony o treści "Polski Komitet Normalizacyjny (rok)",
  znak wodny umieszczony w nagłówku każdej strony o treści: "Nazwa firmy zamawiającej-data wydruku, bez prawa odsprzedaży".
  FORMA ELEKTRONICZNA NA CD - pliki PDF sprzedawane na CD mają zabezpieczenie w postaci znaku wodnego umieszczonego w nagłówku każdej strony o treści:
  "Polski Komitet Normalizacyjny - Licencja dla (nazwa firmy, data nagrania) Wersja jednostanowiskowa. Kopiowanie zabronione"

  lub
  "Polski Komitet Normalizacyjny - Licencja dla (nazwa firmy, data nagrania) Wersja wielostanowiskowa. Kopiowanie zabronione".
  FORMA ELEKTRONICZNA PLIK - pliki PDF sprzedawane jako "plik do pobrania" lub "plik do wysłania e-mailem" mają zabezpieczenie w postaci znaku wodnego umieszczonego w nagłówku każdej strony o treści:
  "Licencja PKN dla (nazwa firmy, data)"
  Tylko tak oznaczone egzemplarze Polskich Norm i nabywane wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży PKN są wiarygodne i tylko takie egzemplarze mogą byæ udostêpniane przy auditach.
  PKN jako właściciel praw autorskich do PN jest głównym dystrybutorem norm. Normy można zamawiaæ w sklepie internetowym sklep.pkn.pl lub w sklepach stacjonarnych.